tisdag 18 maj 2021

Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939

 

Jag medverkar som curator och redaktör för en utställning om mellankrigstidens nysakliga europeiska måleri på Göteborgs konstmuseum, 12 juni-19 september 2021. Till utställningen publiceras en omfattande forskningsbaserad katalog. I denna medverkar: Kristoffer Arvidsson, Michael Azar, Lena Johanneson, Sacha Llewellyn, Janina Nentwig, Mieke Rijnders, Johan Sjöström och Patrik Steorn.

Realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer. Mellankrigstidens nysakliga måleri uttrycker tidens motsägelsefulla stämningar av framtidstro, dekadens och hotande fara.

Den nya sakligheten bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötter i renässansen. Med detta bildspråk skildrade konstnärerna världen omkring dem. Bilderna ger uttryck åt fascination såväl som oro inför ny teknologi och sociala förändringar.

För första gången presenteras den svenska nya sakligheten i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett omfattande urval målningar och verk på papper från olika länder, tecknar utställningen bilden av ett dynamiskt kulturklimat under en dramatisk tid. Utställningens konstverk präglas av ett direkt och mänskligt tilltal men fyller också en funktion som vittnen och seismografer för rörelser i tiden. I utställningen visas betydande verk av internationellt omtalade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad, men också av svenska konstnärer som Stina Forssell, Arvid Fougstedt och Otte Sköld. Utställningskatalogens rika bildmaterial och nyskrivna essäer ger en fördjupande inblick i en vital konstströmning och dynamisk period i europeisk kulturhistoria.

Jubileumsutställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 har möjliggjorts genom en donation från Stenastiftelsen.

 

Foucs on Europe: New Objectivities 1919-1939

Realistic nudes and portraits, suggestive cityscapes and razor-sharp interiors. Painting in the style of New Objectivity, from the interwar period, expresses the era’s contradictory moods, its faith in the future, its decadence and impending doom.

New Objectivity broke with modernism’s development towards abstraction. Instead, it reconnected to a realist idiom harking back to the Renaissance, which its artists used to depict the world around them. The images convey both fascination and anxiety over new technologies and social change.

For the first time, Swedish New Objectivity is presented in an international context in which both similarities and national characteristics become apparent. With a comprehensive selection of paintings and works on paper, the exhibition evokes the dynamic cultural climate of a dramatic epoch. The artworks in the exhibition are characterized by a direct and down-to-earth mode of expression, yet they also testify to and seismographically register the movements of the time. The exhibition features significant artworks by internationally renowned artists such as Meredith Frampton, Pyke Koch and Christian Schad, as well as Swedish artists such as Stina Forssell, Arvid Fougstedt and Otte Sköld. The exhibition catalogue’s wealth of images and newly written essays provide an in-depth insight into a vibrant artistic current and a dynamic period in Europe’s cultural history.  

The anniversary exhibition Focus on Europe: New Objectivities 1919–1939 has been realized through a donation from the Stena Foundation.

Beställ katalogen från Göteborgs konstmuseums museibutik: https://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/


onsdag 10 mars 2021

Seminarium om kanon och svensk konsthistorieskrivning

Göteborgs konstmuseum och Norrköpings Konstmuseum anordnar ett digitalt seminarium om Kanon och svensk konsthistorieskrivning i samband med utgivningen av Skiascope 10.

Se information här.

söndag 31 januari 2021

Interiörer, akvareller 2020

Akvareller med interiörer, varierande storlek, 25 x 53 cm, 28 x 38 cm, 18 x 28 cm. 


tisdag 19 januari 2021

Kanon - nytt nummer av Skiascope


Skiascope 10. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning

I februari 2021 utkommer ett nytt nummer av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 10, Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning. Redaktörer är Kristoffer Arvidsson och Martin Sundberg. Författare Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Alexandra Herlitz, Tintin Hodén, Patrik Steorn och Martin Sundberg. Beställ det här: https://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/

Konsthistorien, som den presenteras i översiktsverk och museihängningar, uppfattades länge som ett självklart urval av de främsta och mest förebildliga konstverken. Under senare decennier har inte bara frågan om vilka konstnärer och konstverk som ska inkluderas, utan också själva den konsthistoriska berättelsen utmanats. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning undersöker kanoniseringsprocesser i svensk konsthistoria med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums och Norrköpings Konstmuseums samlingar och historia. Med nedslag i några belysande exempel diskuteras svensk konsthistorisk kanon och dess gränser. Till dessa exempel hör en konstsamlare och mecenat, två inflytelserika museichefer, en Düsseldorfmålare, naivismens och det traditionella figurativa måleriets ställning i modernismen. Studierna erbjuder skiftande perspektiv på svensk kanon och museernas roll i skapandet och upprätthållandet av densamma.


Skiascope 10. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography

Art history, as presented in encyclopaedic works and museum displays, was long regarded as a self-evident selection of the pre-eminent and most outstanding works of art. 

In recent decades, not only the question of which artists and works should be included, but the very concept of the art historical narrative have been called into question. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography investigates the canonization process in Swedish art history with a focus on the collections and history of the Gothenburg Museum of Art and Norrköpings Konstmuseum. The study relies on various illuminating examples to discuss the Swedish art historical canon and its parameters. These include an art collector and a donor, two influential museum directors, a Düsseldorf painter and the position of naïvism and traditional, figurative painting within modernism. These separated studies provide a range of perspectives on the Swedish canon and the role of museums in the creation and maintenance of the same.


söndag 3 januari 2021

Akvareller, galleriurval

Detta urval omfattar akvareller ur två serier: Skånegård och San Lorenzo, Viterbo, den medeltida katedralen utanför Rom, som jag besökte 2005. Akvarellerna finns inramade och tillgängliga för påseende och försäljning på Galleri Backlund i Göteborg. Fråga efter akvareller av Kristoffer Arvidsson så tar de fram dem till er. Reservation för att någon av bilderna redan kan vara såld. Besök Galleri Backlund: https://galleribacklund.se/


Ett hörn av ateljén


 Ett hörn av ateljén, med block, tejp, klisterremsor och blandkoppar. Redo för nya bilder 2021.